1) Navýšený limit pro vypracování didaktického testu (dále jen „DT“) z matematiky na 105 minut.

2) V letošním DT úlohy z rozšířeného katalogu požadavků k maturitní zkoušce z matematiky, tzn. nestačí na stránkách novamaturita.cz projít ilustrační test z roku 2015 (ilustrační test 2016 nebyl a nebude!) a soubory vzorových úloh a zadání (materiál z roku 2013!).

V úterý 19. dubna 2016 zveřejnil CERMAT na webu novamaturita.cz příručku nazvanou „Žákovský průvodce maturitní zkouškou“, kde lze v přehledu nalézt vše podstatné pro letošní jarní termín maturit.

V části týkající se matematiky (na str. 10) autoři mimo jiné odkazují letošní maturanty na ilustrační test a soubory vzorových úloh a zadání (novamaturita.cz – záložka Testy a zadání). Ilustrační test pro rok 2016 však CERMAT nezveřejnil, k dispozici jsou tak pouze starší maturitní a ilustrační testy a materiály a „KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 – MATEMATIKA“. Právě ten by měli maturanti bedlivě prostudovat. Obsahuje totiž nejen rozšířené tematické okruhy z matematiky s vyznačenými rozdíly oproti minulé verzi (viz box níže), ale také příklady aktualizovaných testových úloh.


Rozšířené tematické okruhy – přehled:

 1. Číselné obory:
  racionální čísla – zlomky, poměr, porovnání racionálních čísel, užívat jednotky a jejich převody;
  reálná čísla – porovnání, mocniny s racionálním exponentem;
  číselné množiny – označení, zápis, grafické znázorňování, operace – sjednocení, průnik.

 2. Algebraické výrazy:
  sestavit výraz, interpretovat výraz;
  modelovat reálné situace užitím výrazů;
  určit definiční obor výrazu s mocninami a odmocninami.

 3. Rovnice a nerovnice:
  množina všech řešení rovnice a nerovnice;
  kvadratické nerovnice.

 4. Funkce:
  základní poznatky o funkcích – výrazy s elementárními funkcemi;
  lineárně lomená funkce  – pojem, vlastnosti, sestrojit její graf, určit funkční předpis z daných bodů nebo grafu,
  řešit reálné problémy pomocí lineární lomené funkce;
  exponenciální a logaritmická funkce, jednoduché rovnice – upravovat výrazy obsahující exponenciální a logaritmické funkce a stanovit jejich definiční obor, použít poznatky o exponenciálních a logaritmických funkcích v jednoduchých praktických úlohách;
  goniometrické funkce – užít pojmy orientovaný úhel, velikost úhlu, stupňová míra, oblouková míra a jejich převody, upravovat jednoduché výrazy obsahující goniometrické funkce a stanovit jejich definiční obor. 

 5. Posloupnosti a finanční matematika:
  beze změn.

 6. Planimetrie:
  využít poznatky o množinách všech bodů dané vlastnosti v konstrukčních úlohách;
  znázornit vlastnosti konvexních mnohoúhelníků a pravidelných mnohoúhelníků.

 7. Stereometrie:
  užívat jednotky délky, obsahu a objemu, provádět převody jednotek.

 8. Analytická geometrie:
  užít souřadnice bodu v kartézské soustavě souřadnic;
  operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů) – užít jejich grafickou interpretaci; 
  užít vlastnosti kolmých a kolineárních vektorů.

 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika:
  beze změn.

PS: Nestíháte, nerozumíte …. Nevadí, pomůžeme Vám! Zavolejte nebo napište.  🙂