Maturanty, kteří se chystají na jaře, resp. na podzim skládat maturitní zkoušky, čekají v souvislosti s novelami školského zákona a „maturitní” vyhlášky  (účinné od září, resp. října 2016) změny týkající se organizace i průběhu maturitních zkoušek v roce 2017.

Mezi nejpodstatnější změny patří:

1) Změna hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury:

 • hodnocení bude probíhat centrálně;
 • hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury jmenuje Centrum pro zjišťování výsledku vzdělávání („Centrum”, resp. zažitá zkratka „CERMAT”).

2) Změna termínu konání písemné práce z českého jazyka a literatury:

 • písemná práce se bude nově konat již v dubnu – pro jarní termín bylo stanoveno úterý 11. dubna 2017;
 • maturant bude také nově vybírat pouze z 6 různých zadánídoba na výběr se zkracuje o 5 minut na 20 minut;
 • písemná práce společné části maturitní zkoušky se podle školského zákona může konat před úspěšným ukončením závěrečného ročníku – uzavírat klasifikaci z českého jazyka a literatury před termínem konání písemné práce není nutné!

3) Změna v délce konání didaktického testu z cizího jazyka:

 • pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky bude didaktický test trvat 100 minut:
  • na poslech vymezeno 40 minut (prodlouženo o 5 minut);
  • na čtení a jazykovou kompetenci vymezeno 60 minut (beze změny).

4) Nový termín pro posudek školského poradenského zařízení (týká se maturantů, kteří žádají o uznání uzpůsobení maturitní zkoušky):

 • posudek byl zaměněn za termín doporučení školského poradenského zařízení;
 • nově určena i platnost doporučení na nejvýše 24 měsíců od data vydání;
 • posudek školského poradenského zařízení vydaný před vydání novely maturitní vyhlášky lze předkládat do 30. září 2018.

5)  Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy:

 • žák závěrečného ročníku na střední škole v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou je však povinen podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2016/2017.

6) Matematika+ (nepovinná výběrová zkouška):

 • od školního roku 2016/2017 se koná v rámci tzv. pokusného ověřování a mohou se k ní přihlásit všichni žáci závěrečných maturitních ročníků;
 • přihlášení ke zkoušce bude probíhat prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (2. až 15. ledna 2017);
 • na zkoušku – didaktický test je pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek vymezeno 150 minut;
 • výsledek zkoušky neovlivní celkový výsledek maturitní zkoušky, nebude uveden na maturitním vysvědčení;
 • úspěšné absolvování zkoušky může pomoci při přijímacím řízení na VŠ zejména technického, matematického, ekonomického a přírodovědného zaměření (aktuální seznam VŠ, které budou zohledňovat výsledky zkoušky Matematika+, od 15. prosince 2016 na webu novamaturita.cz);
 • Katalog požadavků ke zkoušce Matematika+  viz portál www.novamaturita.cz.

7) Nahrazující zkouška z cizího jazyka (týká se profilové, tj. školní maturitní zkoušky):

 • ředitel střední školy může maturantovi od loňského roku uznat standardizovanou zkoušku z cizího jazyka, (náhrada profilové maturitní zkoušky) – certifikát musí dokládat jazykové znalosti min. na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ);
 • informace o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní MŠMT nejpozději do 31. března 2017 na webových stránkách www.msmt.cz;
 • sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle školského zákona nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky;
 • nutné podmínky uznání výsledků standardizované zkoušky – ředitel školy:
  • stanoví 3 povinné profilové zkoušky daného oboru;
  • uzná výsledek jazykové zkoušky (pravomoc ředitele SŠ!);
 • písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2017 pro jarní zkušební období a do 30. června 2017 pro podzimní zkušební období; součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Aktuální úplné znění školského zákona i „maturitní” vyhlášky můžete nalézt na stránkách: