Čeká Vás v letošním školním roce maturitní zkouška?
Co všechno nesmíte „prošvihnout”, pokud chcete úspěšně ukončit své středoškolské studium?

Přehled důležitých maturitních termínů pro nadcházející zkušební období v roce 2019 je uveden v následujícím „maturitním kalendáři”.

PODZIM 2019

Poslední možnost podat přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2019 řediteli školy.
Žáci s PUP pro konání maturitní zkoušky musí opět přiložit k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení.

Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce nelze změnit předmět.

Maturant, který bude v podzimním termínu absolvovat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí odevzdat seznam literární děl nejpozději do 28. června 2019 řediteli školy (tzn. pro opravný termín lze seznam změnit!).

Do tohoto termínu musí žáci obdržet od třídního učitele nebo od ředitele školy výpis z přihlášky.
Každý žákpovinnost podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu.
Kontrolujte pečlivě, zda údaje z výpisu souhlasí s Vaší přihláškou!

Součástí výpisu z přihlášky je autentizační kód žáka – generovaný kód, pomocí kterého se žáci mohou registrovat na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Výpis si proto pečlivě uschovejte!

MŠMT musí do tohoto data zveřejnit dálkovým přístupem jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části (SČ) maturitní zkoušky. Konkrétní časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT a také na portálu novamaturita.cz.

Maturant obdrží od ředitele kmenové školy po 15. srpnu 2019 k písemným zkouškám společné části maturity pozvánky (lze elektronicky – vygenerované e-maily).

V tomto období lze konat písemné a praktické zkoušky profilové části MZ.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem. Zkoušky se konají na kmenové škole.

Období, kdy se budou podle daného jednotného zkušebního schématu konat didaktické testy a písemné práce společné části MZ na určené spádové škole. 

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturity předá maturantům ředitel kmenové školy po 15. srpnu 2019 (lze elektronicky – vygenerované e-maily).

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZK. Termíny konání ústních zkoušek stanovuje ředitel kmenové školy, kde se také zkoušky konají.

Do začátku konání ústních zkoušek společné části MZK bude mít ředitel školy k dispozici výsledky písemných prací společné části MZK, které bez zbytečného odkladu oznámí maturantům.

JARO 2019

Poslední možnost podat přihlášku k maturitní zkoušce v jarním termínu 2019 řediteli školy.
Žáci s PUP pro konání maturitní zkoušky musí s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení.

Více viz článek Základní informace – Přihlašování žáků k maturitní zkoušce (novamaturita.cz – odkaz na Maturitní zpravodaj č. 47).

Do tohoto termínu musí žáci obdržet od třídního učitele nebo od ředitele školy výpis z přihlášky.
Každý žákpovinnost podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu.
Kontrolujte pečlivě, zda údaje z výpisu souhlasí s Vaší přihláškou!

Součástí výpisu z přihlášky je autentizační kód žáka – generovaný kód, pomocí kterého se žáci mohou registrovat na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) – registrace otevřena od 2.1 2019. Výpis si proto pečlivě uschovejte!

Otevřena dobrovolná registrace na Výsledkovém portálu žáka pro zasílání některých maturitních dokumentů e-mailem.
Autentizační kód pro dobrovolnou registraci na VPŽ je uveden např. na výpise z přihlášky k MZ.

Do 15. ledna 2019 se zde mohou maturanti přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+.

MŠMT musí do tohoto data zveřejnit dálkovým přístupem jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části (SČ) maturitní zkoušky. Konkrétní časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT a také na portálu novamaturita.cz.

MŠMT musí do tohoto data zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ.

Maturant musí odevzdat řediteli školy seznam min. 20 vybraných literárních děl. Díla musí vybírat podle předepsaných pravidel.

V tomto období lze konat písemné a praktické zkoušky profilové části MZ.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se budou konat ve středu 10. dubna 2019 a ve čtvrtek 11. dubna 2019.

Písemná práce z českého jazyka bude trvat 110 minut, maturant bude vybírat z 6 různých zadání.
Písemná práce z cizího jazyka bude trvat 90 minut.

Období, kdy se budou podle daného jednotného zkušebního schématu konat didaktické testy společné části MZ.

Pravděpodobný termín konání výběrové zkoušky MATEMATIKA+.

Termín uvolnění výsledků didaktických testů žákům.
Výpis výsledků DT předá žákům vždy ředitel školy, forma předání je na rozhodnutí ředitele školy.

Termín uvolnění výsledků písemných prací žákům.
Výsledky budou uvolňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ.
Ředitel školy oznámí výsledky písemných prací žákům bez zbytečného odkladu.

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZK nebo maturitní práce s obhajobou.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Maturitní vysvědčení budou uvolněna školám vždy nejpozději 2. pracovní den po odeslání všech výsledků za danou třídu školou.

Žák obdrží maturitní vysvědčení od ředitele školy bez zbytečného odkladu.

Protokol o výsledcích SČ MZ obdrží žáci prostřednictvím VPŽ nebo od ředitele školy bez zbytečného odkladu.

Nejzazší termín, kdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konaných formou didaktického testu nebo písemné práce.

Nejzazší termín, kdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.

Zdroj dat: platná legislativa (školský zákon, vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou); webové stránky MŠMT; CERMAT, resp. portál novamaturita.cz.