Čeká Vás v letošním školním roce maturitní zkouška?
Co všechno nesmíte „prošvihnout”, pokud chcete úspěšně ukončit své středoškolské studium?

Přehled důležitých maturitních termínů pro nadcházející zkušební období v roce 2020 je uveden v následujícím „maturitním kalendáři”.

JARO 2020

V souvislosti s epidemií koronaviru v ČR byl přijat Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Jarní termín maturitních zkoušek bude podle tohoto zákona probíhat následovně:

“Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 35 tohoto zákona.”

Zdroj: CERMAT

Základní informace ke konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2020 zveřejnil na webu CERMAT: Maturitní zkouška 2020

PODZIM 2020

Poslední možnost podat přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2020 řediteli školy.
Žáci s PUP pro konání maturitní zkoušky musí opět přiložit k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení.

Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce nelze změnit předmět.

Maturant, který bude v podzimním termínu absolvovat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí odevzdat seznam literární děl nejpozději do 28. června 2019 řediteli školy (tzn. pro opravný termín lze seznam změnit!).

Do tohoto termínu musí žáci obdržet od třídního učitele nebo od ředitele školy výpis z přihlášky.
Každý žákpovinnost podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu.
Kontrolujte pečlivě, zda údaje z výpisu souhlasí s Vaší přihláškou!

Součástí výpisu z přihlášky je autentizační kód žáka – generovaný kód, pomocí kterého se žáci mohou registrovat na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Výpis si proto pečlivě uschovejte!

MŠMT musí do tohoto data zveřejnit dálkovým přístupem jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části (SČ) maturitní zkoušky. Konkrétní časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT a také na portálu maturita.cermat.cz.

Maturant obdrží od ředitele kmenové školy po 15. srpnu 2020 k písemným zkouškám společné části maturity pozvánky (lze elektronicky – vygenerované e-maily).

V tomto období lze konat písemné a praktické zkoušky profilové části MZ.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem. Zkoušky se konají na kmenové škole.

Období, kdy se budou podle daného jednotného zkušebního schématu konat didaktické testy a písemné práce společné části MZ na určené spádové škole. 

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturity předá maturantům ředitel kmenové školy po 15. srpnu 2020 (lze elektronicky – vygenerované e-maily).

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZK. Termíny konání ústních zkoušek stanovuje ředitel kmenové školy, kde se také zkoušky konají.

Do začátku konání ústních zkoušek společné části MZK bude mít ředitel školy k dispozici výsledky písemných prací společné části MZK, které bez zbytečného odkladu oznámí maturantům.

Zdroj dat: platná legislativa (školský zákon, vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou); webové stránky MŠMT; CERMAT, resp. portál novamaturita.cz.