Přehled všeho podstatného k organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 2020 pro uchazeče o studium i jeho zákonného zástupce. Aktualizováno v souvislosti s přijatým zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů.

1) Povinná “jednotná zkouška”:

 • povinná jednotná zkouška v přijímacím řízení pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia zahrnuje centrálně zadávané didaktické testy z předmětů český jazyk a literatura (ČJL) a matematika a její aplikace (MAT);
 • termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně (odlišně do víceletých gymnázií a čtyřletých oborů vzdělávání):
  • 1. termín – podle Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:
   • 14. duben 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia;
   • 16. duben 2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií;
   • nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
  • 2. termín – ve školním roce 2019/2020 se NEBUDE KONAT!
   • 15. duben 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia;
   • 17. duben 2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií;
 • didaktický test z ČJL trvá 60 minut, diaktický test z MAT trvá 70 minut;
 • v průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání);
 • hodnocení jednotné zkoušky probíhá centrálně;
 • jednotná zkouška se nekoná do oborů vzdělání:
  • se závěrečnou zkouškou;
  • s výučním listem;
  • zkráceného studia;
  • středních škol skupiny 82 Umění a užité umění (talentové zkoušky od 2. do 15. ledna 2020);
  • v konzervatoři (talentové zkoušky od 15. do 31. ledna 2020).

2) Přihlášky k přijímacímu řízení:

 • uchazeč o studium může podat přihlášku ke studiu až na 2 střední školy nebo až na 2 obory vzdělání v rámci jedné školy;
 • součástí přihlášky může být i doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • termín předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení je sjednocen na 2. března;
 • přihlášky se předkládají řediteli střední školy.

3) Uchazeč a jednotná zkouška:

 • v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou; dvakrát pouze v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu;
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

4) Náhradní termín jednotné zkoušky:

 • pokud se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k 1. či 2. termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se řádně omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu;
 • náhradní termíny jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně pro všechny obory vzdělání:
  • 1. termín – 13. května 2020;
  • 2. termín – 14. května 2020.
 • náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách.

5) Výsledek jednotné zkoušky v přijímacím řízení:

 • výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení (gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %);
 • max. možný počet dosažených bodů v didaktických testech z MAT i ČJL je 50 bodů;
 • min. hranice úspěšnosti není centrálně stanovena;
 • střední školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna;
 • ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat i vlastní přijímací zkoušku.

Aktuální úplné znění školského zákona i vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání můžete nalézt na stránkách:

Oficiální informace a odkaz na oficiální zdroje informací k jednotné přijímací zkoušce můžete nalézt na stránkách MŠMT.

Matematika ZŠ – P
Individuální příprava k jednotné zkoušce z matematiky

Sekce Doučování – Přijímací řízení SŠ

Český jazyk a literatura – P
Individuální příprava na jednotnou zkoušku z ČJL